W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen

SĄD POLUBOWNY (SP SNRP)

Działalność Sądu Polubownego

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Zarząd Główny SNRP prowadzi działania mające na celu powołanie Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd polubowny jest sądem niepaństwowym orzekającym w sporach cywilnoprawnych poddanych mu pod rozstrzygnięcie mocą zapisu na sąd polubowny. Sądy polubowne mogą orzekać w sprawach o prawa majątkowe oraz w sprawach o prawa niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody, z wyjątkiem spraw o alimenty. Wyroki wydane przez sądy polubowne, po ich uznaniu lub po stwierdzeniu ich wykonalności przez sąd powszechny, mają taką samą moc prawną, jak wyroki sądów powszechnych.

Naszym zamierzeniem jest stworzenie odformalizowanego sądu polubownego, w którym arbitrami będą notariusze i emerytowani notariusze, który to sąd polubowny co do zasady będzie rozpatrywał powierzone mu sprawy bez rozprawy, przede wszystkim na podstawie dowodów z dokumentów. Mimo, że siedziba Sądu Polubownego SNRP mieścić się będzie w Warszawie, Sąd Polubowny SNRP będzie mógł rozpatrywać sprawy z całej Polski, zaś arbitrami będą mogli być notariusze mający swoje kancelarie w dowolnej miejscowości. Postępowanie przed Sądem Polubownym co do zasady nie będzie wymagało osobistego stawiania się stron lub świadków przed tym Sądem, a arbitrzy będą mogli orzekać w swoich kancelariach.

Celem powołania Sądu Polubownego przy SNRP jest usprawnienie obrotu prawnego i gospodarczego poprzez umożliwienie rozstrzygania sporów przez doświadczonych i cieszących się autorytetem prawników, jakimi są notariusze oraz wzmocnienie roli i pozycji notariatu. Zaletami postępowania przed Sądem Polubownym przy SNRP będą między innymi:

 • rozstrzyganie sporów przez notariuszy – którzy tworzą prawniczą grupę zawodową cieszącą się w społeczeństwie największym stopniem zaufania,
 • możliwość wyboru arbitra przez stronę postępowania,
 • szybkość postępowania,
 • obniżenie kosztów postępowania,
 • poufność postępowania,
 • możliwość osiągnięcia przez strony porozumienia (w postępowaniu arbitrażowym można korzystać również z metod wypracowanych w Ośrodku Mediacyjnym przy SNRP),
 • wykonalność orzeczeń,
 • elastyczność postępowania i dostosowywanie procedury do potrzeb stron (mniej formalna procedura, w przypadku konieczności przeprowadzenia rozprawy miejsce jej przeprowadzenia może być wyznaczone dogodnie dla stron i arbitrów, elastyczny sposób komunikowania się, możliwość wprowadzenia nowoczesnych narzędzi elektronicznego porozumiewania się i przesyłania dokumentów, itp.)
 • przyjazny dla stron sposób prowadzenia postępowania, brak „ceremonialności”, łatwy kontakt z sądem,
 • rozstrzyganie sporów przez osoby o dużym doświadczeniu prawniczym, praktycznym i życiowym,
 • brak formalizmu,
 • możliwości rozstrzygnięcia przez sąd polubowny w jednym postępowaniu szeregu spraw, które w sądownictwie powszechnym wymagałyby prowadzania oddzielnych postępowań,
 • brak stresu związanego z obecnością na sali sądowej – mniejszy dystans pomiędzy stronami i arbitrami, niż w postępowaniu przed sądem powszechnym oraz mniej władczy „entourage” sądu polubownego, co m. in. mniej stresuje strony i pozwala stronom po rozwiązaniu sporu nadal pozostawać ze sobą w normalnych relacjach.

Ponadto powołanie Sądu Polubownego przy SNRP umożliwi pełniejsze wykorzystanie potencjału Polskiego Notariatu oraz wzmocnienie jego pozycji poprzez:

 • powszechny udział notariuszy jako arbitrów w Sądzie Polubownym,
 • dalsze integrowanie środowiska notarialnego,
 • dalszą profesjonalizację notariatu, zarówno pod względem merytorycznym jak i technicznym,
 • upowszechnienie wiedzy o roli i znaczeniu notariatu dla obrotu prawnego i gospodarczego,
 • odciążenie systemu sądownictwa powszechnego,
 • wzmocnienie pewności obrotu prawnego,
 • wzmocnienie (poprzez szybkie rozstrzyganie sporów) systemu gospodarczego Polski,
 • zwiększenie ilości czynności mogących być dokonywanych prze notariuszy i zwiększenie dochodów notariuszy.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem regulaminu oraz do dyskusji nad projektem. W tym celu prosimy o nadsyłanie emaili na adres SNRP (snrp@rejent.com.pl) z uwagami i propozycjami do projektu do dnia 4 września 2015 roku. Będziemy również zobowiązani za przesyłanie projektów rozwiązań zagadnienia uzyskiwania jak największej ilości zapisów na Sąd Polubowny SNRP). Prosimy też o zgłaszanie się osób chcących zostać arbitrami Sądu Polubownego SNRP. Prosimy również o pomoc w pozyskaniu finansowania powstania Sądu Polubownego SNRP; zwłaszcza pomoc osób mających doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji unijnych bądź środków celowych przekazywanych przez poszczególne kraje obszaru EOG (np. Norwegię lub Szwajcarię) lub przez USA.

Dla osiągnięcia sukcesu Sądu Polubownego SNRP niezbędnym jest rozpropagowanie idei sądownictwa polubownego wśród osób, które potencjalnie mogą się stać stronami postępowań prowadzonych przed Sądem Polubownym SNRP. Upowszechnienie wśród interesantów notariuszy praktyki zapisu na Sąd Polubowny SNRP stanowić będzie podstawową bazę działania tego Sądu. Ponadto wiele osób i organizacji nie będących stronami czynności notarialnych może być zainteresowanych wzmocnieniem zawieranych przez siebie umów poprzez zawieranie w nich zapisów na Sąd Polubowny SNRP. Jesteśmy przekonani, że najważniejszymi rzecznikami Sądu Polubownego, w którym arbitrami będą notariusze, i propagatorami zapisów na Sąd Polubowny SNRP, będą sami notariusze, którzy będą mogli działać jako arbitrzy w ramach tego Sądu.

Jesteśmy przekonani, że Sąd Polubowny SNRP będzie interesującą możliwością podjęcia większej aktywności przez notariuszy i że możliwość rozstrzygania sporów przez arbitrów działających przy Sądzie Polubownym SNRP spotka się z dużym zainteresowaniem.

Paweł Orłowski
Prezes Zarządu
Oddziału Warszawskiego SNRP


PROJEKTY DOKUMENTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁANIE SP SNRP:


Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy RP na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2014 roku uchwałą nr 30 / IV / 2014 postanowił podjąć działania mające na celu powołanie Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP.
Zjazd Oddziału Warszawskiego SNRP w dniu 11.09.2014 roku uchwałą nr 1 / 2014 Zjazd Oddziału Warszawskiego SNRP powołał zespół ds. utworzenia Sądu Polubownego przy SNRP w następujących osobach:

 1. Paweł Orłowski, notariusz z Warszawy – Przewodniczący,
 2. Joanna Niewińska - notariusz z Warszawy,
 3. Beata Zdziebłowska – Gidian - notariusz z Pruszkowa,
 4. Dariusz Sałajczyk - notariusz z Warszawy,
 5. Tomasz Karłowski - notariusz z Warszawy,
 6. Adrianna Molewska - notariusz z Lidzbarka Warmińskiego,
 7. Olga Bogusz - notariusz z Warszawy,
 8. Rafał Bąbka - notariusz z Warszawy,
 9. Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Strzelczyk - w charakterze konsultanta.


W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem regulaminu funkcjonowania Sądu Polubownego.

Zespół ds. uruchomienia Sadu Polubownego przy SNRP zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24.04.2015roku o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Rydygiera 17 lok. U01 w celu omówienia projektów regulaminu Sądu Polubownego i przygotowania ujednoliconej, ostatecznej wersji w celu przedstawienia Zarządowi Głównemu do zatwierdzenia.

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie (telefonicznie, na nr telefonu: 22 827 01 94 lub mailowo, na adres: snrp@rejent.com.pl) obecności na spotkaniu najpóźniej do dnia 22.04.2015 r.

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.