W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen

Redaktor Naczelny miesięcznika Rejent


Prof. dr hab.
Adam Bieranowski

Redaktor Naczelny miesięcznika "REJENT"
Profesor nadzwyczajny Kierownik Katedry Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi wykłady m. in. z prawa zobowiązań i prawa spadkowego.

Autor wielu opracowań naukowych z zakresu prawa cywilnego. Od 2008r. jest członkiem Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. Prawa rzeczowego, działającej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz członkiem (od 2002r.) Rady Naukowej Fundacji Centrum Naukowe Notariatu w Warszawie, pełniąc w latach 2009 – 2011 funkcję przewodniczącego Zespołu ds. reformy prawa rzeczowego tej Fundacji.

W latach 2006-2012 był członkiem Zespołów i Komisji Egzaminacyjnych, powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości. Wielokrotnie odznaczany m. in. w 2006 r. Złotym Orderem Zasłużonego dla Notariatu RP, w 2011 r. medalem Ministra Sprawiedliwości RP honorującym zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.

RADA PROGRAMOWA MIESIĘCZNIKA REJENT


Członkowie


prof. dr hab.
Edward Drozd
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, jednocześnie jego absolwent. Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Rejent”. Autor i współautor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego. Od 1995r. do października 2012r. pracował także jako notariusz. Obecnie na emeryturze.
Wojciech Fortuński
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Zawód notariusza wykonuje od 1988 roku; wcześniej pracownik Banku Handlowego w Warszawie i Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie.
Od 1991 roku do czasu likwidacji Biura - Kierownik Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie Oddział w Piasecznie.
Od 1992 właściciel Kancelarii Notarialnej w Piasecznie, prowadzonej obecnie w formie spółki cywilnej z notariuszem Pawłem Gmerkiem.
W latach 1991-1993 członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie; w latach 1994-1996 – członek Krajowej Rady Notarialnej; w latach 2000-2002 – Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie; w latach 2003-2005 – Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie. Obecnie jest członkiem Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie.
W ramach działalności samorządowej uczestniczy w postępowaniach wizytacyjnych.


prof. dr hab.
Józef Frąckowiak
Profesor zwyczajny – kierownik w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1987-1990 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji we Wrocławiu, a w latach 1990-1993 prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1985-2002 był radcą prawnym. W tym czasie członek rad nadzorczych m.in. w: Bank Zachodni WBK, DSI KGHM czy JTT S.A. Od 2002 do chwili obecnej - Sędzia Sądu Najwyższego (Izba cywilna). W latach 1994-1998 oraz 2002 do 2006 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Uczestniczył w pracach nad kodeksem spółek handlowych oraz w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Członek kolegium redakcyjnego miesięcznika Stowarzyszenia Notariuszy RP Rejent oraz Przeglądu Prawa Handlowego, wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ossolineum. Autor przeszło 120 prac naukowych (z zakresu prawa cywilnego i naukowego). Odznaczony za działalność prawniczą i naukową: Złotym Krzyżem Zasługi, 2 nagrodami ministra oraz licznymi nagrodami rektorskimi.
prof. dr hab.
Jacek Gołaczyński
Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i pracownik Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również Koordynatorem Krajowym ds. Koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych i był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, w szczególności prawa nowych technologii, prawnych zabezpieczeń wierzytelności, prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego postępowania cywilnego.


prof. dr hab.
Jacek Górecki
Profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Samodzielnego Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, radca prawny. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa prywatnego międzynarodowego, w tym monografii i komentarzy. Jako członek zespołów problemowych współpracuje z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości.
prof. dr hab.
Andrzej Jakubecki
Profesor nadzwyczajny. Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego i układowego. W 1982 r. egzamin sędziowski. Doktorat w 1989 r. nt. "Restitutio in integrum w sądowym postępowaniu cywilnym", nagrodzony wyróżnieniem w Konkursie "Państwa i Prawa". Habilitacja w 2001 r. na podstawie rozprawy "Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej" (Kraków - Zakamycze 2000). Członek zespołu ds. odbiurokratyzowania gospodarki przy Prezesie Rady Ministrów. Bierze udział w pracach zespołu ds. opracowania projektu prawa upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz jest ekspertem Biura ds. Integracji Europejskiej. Autor publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego, prawa upadłościowego i układowego oraz prawa handlowego, m.in. monografii "Restitutio in integrum w sądowym postępowaniu cywilnym", nagrodzonej indywidualną nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, a ponadto współautor monografii "Prawne zabezpieczenia kredytu" i "Prawne zabezpieczenia wierzytelności bankowych" oraz podręcznika "Prawo spółek. Zarys".


prof. nadzw. dr hab.
Marek Leśniak
Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczestnik prac wielu grup i zespołów problemowych powołanych przez organy centralne oraz Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. Członek European Law Institute oraz Grupy Roboczej ds. Prawa Spółek przy Radzie Notariatów Unii Europejskiej (CNUE).

Jego zainteresowania naukowe obejmują: prawo spółek w szczególności w zakresie wykorzystania nowych technologii (komunikacji elektronicznej) oraz kształtowania treści umów i statutów spółek kapitałowych, problematykę rejestrów publicznych, prawne zabezpieczenia wierzytelności w szczególności zastaw rejestrowy, prawo papierów wartościowych, umowę deweloperską. Autor bądź współautor wielu publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa handlowego. Więcej na: https://prawo.uni.wroc.pl/user/12117

Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się również praktyką w latach 1998 – 2006 sędzia, od 2006 r. notariusz we Wrocławiu.

prof. dr hab.
Piotr Machnikowski
Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Uniwersytecie Wrocławskim. W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa zobowiązań, w ujęciu krajowym i porównawczym. Jest autorem czterech monografii wydanych w Polsce i współautorem dwóch monografii opublikowanych za granicą, współredaktorem i współautorem komentarza do Kodeksu cywilnego, współautorem kilku tomów Systemu Prawa Prywatnego, autorem kilkudziesięciu artykułów, glos i rozdziałów w monografiach opublikowanych w kraju i za granicą. Jest członkiem-korespondentem International Academy of Comparative Law oraz członkiem European Law Institute. Od 2013 r. wchodzi w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest także radcą prawnym i pełni funkcje arbitra w krajowym i międzynarodowym arbitrażu handlowym.


prof. dr hab.
Elwira
Marszałkowska-Krześ
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Wykładowca Collegium Polonicum w Słubicach. Członek Rady Legislacyjnej X kadencji. Radca prawny. Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego – Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim.
prof. dr hab.
Andrzej Mączyński
Profesor zwyczajny. Kieruje Katedrą Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy naukowej zajmuje się prawem cywilnym i prawem prywatnym międzynarodowym, jest m.in. ekspertem Europejskiej Komisji Prawa Rodzinnego. Wchodził w skład Zespołu Ekspertów do Spraw Prawa i Legislacji przy Prezesie Rady Ministrów, Rady Legislacyjnej, Komisji do Spraw Reformy Prawa Cywilnego, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. Ponadto latach 1984–1995 był członkiem Komisji Nauk Prawnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w 1996 został członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były wiceprezes TK. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.


prof. dr hab.
Adam Olejniczak
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego) od 1996 r., i Uczelni Łazarskiego w Warszawie (Katedra Prawa Cywilnego) od 2004 r.

Pracownik naukowy, autor, współautor i redaktor wielu publikacji naukowych i dydaktycznych, w tym monografii, komentarzy i podręczników, z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i prawa kontraktów.

Poza licznymi funkcjami pełnionymi na macierzystej uczelni (w tym, członka Senatu UAM i prodziekana Wydziału Prawa i Administracji), w latach 1994-2003 pracował także jako radca prawny. Obecnie, członek Komisji egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości. Współpracuje, jako członek zespołów problemowych, z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

prof. dr hab.
Aleksander Oleszko
Profesor zwyczajny. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1973 roku na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie. Od 1974 roku pracuje w UMCS, najpierw w Filii w Rzeszowie. Od l września 1990 roku jest kierownikiem Zakładu Prawa Rolnego, a następnie Zakładu Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami. W latach 1994-1999 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji w UMCS w Lublinie. Jest współzałożycielem miesięcznika Stowarzyszenia Notariuszy RP "Rejent", obecnie jest członkiem Rady Programowej. Opublikował łącznie 7 książek; jest współautorem trzech skryptów z prawa rolnego, 5 rozpraw, 250 artykułów, 50 glos, 45 recenzji. Najważniejsze publikacje książkowe to: (współautor E. Drozd): Hipoteka w praktyce, Poznań - Kluczbork 1995; Księgi wieczyste. Zagadnienia prawne, Kraków 1996; Księgi wieczyste. Hipoteka, Kraków 1996. Ustrój polskiego notariatu, Zakamycze 1999.


prof. dr hab.
Maksymilian Pazdan
Absolwent UJ, profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków) i Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego (Paryż. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie prywatnym międzynarodowym i prawie sądownictwa polubownego.
prof. dr hab.
Jerzy Pisuliński
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński - prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (od września 2008 r.), kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim (od października 2012 r.), zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (od lutego 2011 r.), członek Komisji Prawniczej PAU (od 1996 r.), członek European Law Institut, członek grupy ekspertów Komisji Europejskiej przygotowującej projekt wspólnych europejskich przepisów o sprzedaży (CESL), członek Research Group on EC Private Law (Acquis Group), członek Forschungstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform na Uniwersytecie Wiedeńskim. Radca prawny. Autor lub współautor wielu opracowań z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego (w tym monografii „Hipoteka kaucyjna”, Kraków 2002), prawa mieszkaniowego, prawa bankowego prywatnego, międzynarodowego postępowania cywilnego, europejskiego prawa prywatnego.


prof. dr hab.
Wojciech Popiołek
Profesor nadzwyczajny, radca prawny, jest jednym z współzałożycieli kancelarii, kieruje departamentami prawa spółek handlowych, arbitrażu i handlu międzynarodowego. Jest także czynnym pracownikiem akademickim, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego, a od 2006 roku Kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na tejże uczelni. Jest jednym z czołowych polskich autorytetów w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Był jednym z recenzentów projektu Kodeksu spółek handlowych. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie handlowym oraz arbitrażu międzynarodowym. Jest autorem kilku komentarzy, monografii i licznych artykułów. Prowadzi wykłady i szkolenia dla członków rad nadzorczych, syndyków oraz kadr zarządzających przedsiębiorców.

W ramach działalności zawodowej radcy prawnego prowadził obsługę prawną wielu znaczących korporacji w zakresie różnych aspektów prawa spółek handlowych i prawa gospodarczego. Sporządził setki opinii prawnych na zlecenie krajowych i międzynarodowych przedsiębiorców, a także na rzecz jednostek administracji rządowej i samorządowej. Pełnił funkcję arbitra przewodniczącego albo arbitra w licznych międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich. Pełni również funkcję członka rady nadzorczej jednego z największych polskich banków. W dniu 5 grudnia 2013 r. w Rzymie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego UNIDROIT został wybrany na członka Rady Zarządzającej Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego.

Czesław Waldemar Salagierski
Notariusz od 1974 r. w okręgu Izby Notarialnej w Krakowie. W latach 1992-1994 był sekretarzem Krajowej Rady Notarialnej a następnie w latach 1994-2003 jej wiceprezesem. Pełnił także funkcję prezesa zarządu fundacji Centrum Naukowe Notariatu i przewodniczącego Rady tej fundacji. Obecnie jest członkiem Rady CNN i członkiem Rady Izby Notarialnej w Krakowie. Sprawuje również funkcję wizytatora notarialnego. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji z zakresu prawa notarialnego i prawa cywilnego.


prof. dr hab.
Mirosław Stec
Prof. dr hab. nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego tej Uczelni, a także Uniwersytetu w Białymstoku. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Specjalista z zakresu prawa handlowego, w szczególności prawa przewozowego, a także ustrojowego prawa administracyjnego. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym kilku monografii (m.in. „Umowy czarterowe w transporcie lotniczym" 1988, „Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w przesyłce. Geneza, charakter prawny, granice. Studium prawnoporównawcze" 1993, „Umowa przewozu w transporcie towarowym" 2005, współautor tomu 7. Systemu Prawa Prywatnego „Prawo zobowiązań - część szczegółowa" 2004 i tomu 9. tego Systemu „Prawo zobowiązań - umowy nienazwane" 2010) oraz kilku podręczników z zakresu prawa handlowego.

W latach 1990 - 94 delegat pełnomocnika rządu ds. reformy administracji publicznej w województwie krakowskim, a następnie wiceminister w Urzędzie Rady Ministrów odpowiedzialny za samorząd terytorialny i administrację rządową. W r.1996 współtworzył, jako ekspert Komisji Konstytucyjnej, przepisy dotyczące samorządu terytorialnego w Konstytucji. W latach 1996 - 1998 kierował zespołem przygotowującym projekty ustaw reformujących terytorialną administrację publiczną, w tym tworzących samorząd województwa i terenową administrację rządową. Ekspert Sejmu i Rządu RP. Przewodniczący Rady Służby Cywilnej w latach 1999-2005. Członek Kolegium NIK od 2008 r. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów od 2010 r.

dr Bogusław Tymecki
Dr Bogusław Tymecki zawód notariusza wykonuje od grudnia 1993 r. w okręgu Izby Notarialnej w Lublinie. Przed powołaniem na notariusza pracował jako adiunkt na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie i jednocześnie jako radca prawny. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny postępowania cywilnego i prawa o notariacie, w tej liczbie monografii - komentarza oraz artykułów zamieszczonych między innymi w księgach pamiątkowych z II i III Kongresu Notariuszy Polskich. Jest ponadto autorem publikacji niemieckojęzycznych w Deutsche Notar - Zeitschrift oraz Notarbild in Mitteleuropa. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Izby Notarialnej w Lublinie a obecnie sprawuje funkcję wizytatora.


Leszek Zabielski
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 1983 roku
Egzamin sędziowski 1985 rok,
Egzamin notarialny złożył 1987 rok
Notariusz od 1 października 1988 roku,
1988-1989 Wiceprezes Hipoteki Warszawskiej,
1991-1997 Wiceprezes Rady Notarialnej w Warszawie,
1997-2002 Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej,
2002-2003 Prezes Krajowej Rady Notarialnej,
1999-2002 i 2008-2013 Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Naukowe Notariatu oraz 2002-2004 Wiceprzewodniczący tej Rady,
1998-2002 Przewodniczący zespołu ds. przygotowania projektu ustawy o pisarzach hipotecznych i archiwach ksiąg wieczystych,
2002-2004 Członek zespołu ds. przygotowania projektu ustawy o notarialnym poświadczeniu dziedziczenia,
2007-2010 Współautor projektu ustawy o darowiźnie na wypadek śmierci,
2009-2011 Członek zespołu ds. przygotowania projektu ustawy o ciężarze realnym,
2009-2011 Członek zespołu ds. przygotowania projektu ustawy o notarialnym nakazie zapłaty,
1999 Złota Odznaka za Zasługi dla Notariatu.

Wolfgang Józef Żmudziński
Pierwszy Prezes Stowarzyszenia Notariuszy RP – 1991
Honorowy Prezes Stowarzyszenia
Członek Rady Stałej i Komitetu Wykonawczego Unii Notariatu Łacińskiego (1995-2004)
Członek Komisji Współpracy Międzynarodowej Unii
V-ce Prezes Komisji Pozycji i Wizerunku Notariusza na Świecie
Obecnie Radca Honorowy Unii odznaczony Orderem Zasługi dla Międzynarodowej Unii Notariatu (Kongres Unii - Meksyk 2004)
Liczne publikacje z zakresu Prawa Notarialnego w Polsce i Europie

Członkowie zagraniczni


dr hab.
Arkadiusz Wudarski
Profesor i kierownik w Katedrze Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; absolwent Uniwersytetu Śląskiego (1999), doktor nauk prawnych (Uniwersytet w Hamburgu, 2005), stypendysta m.in. Fundacji im. Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Osnabrück (2008-2010), visiting professor na Uniwersytecie w Wiedniu (2012/2013); tłumacz przysięgły, adwokat, sekretarz generalny Societas Humboldtiana Polonorum (od 2013); zainteresowania naukowe z zakresu prawa rodzinnego, rzeczowego i spadkowego oraz europeizacji i komparatystyki prawa cywilnego, w szczególności prawa niemieckiego.
prof. zw. dr hab.
Fryderyk Zoll
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabrück, doktor honoris causa Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu.

Katedra Prawa Cywilnego UJ. Katedra Polskiego Prawa Prywatnego, Europejskiego Prawa Prywatnego i Prawa Porównawczego na Uniwersytecie w Osnabrueck.

Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. Członek korespondent Akademii Prawa Porównawczego w Paryżu, członek Europejskiego Instytutu Prawa.


prof. dr
Vadim Voynikov
Vadim Voynikov (born 20 July 1976 in Kaliningrad, USSR), Doctor of legal science in Law, Professor, Department of International and European Law, I. Kant Baltic Federal University (IKBFU), Department of European Law MGIMO-University. Member of the Board and Chairman of Kaliningrad Branch of Association of European Studies.
In 1998, he graduated with honors from the Faculty of Law of the Kaliningrad State University (now the IKBFU), the same year became a post graduate student.
In 2002 he defended his thesis for the degree of candidate of legal sciences, in June 2019 defended thesis “The legal basic of the EU area freedom, security and justice” for the degree of doctor of legal sciences in Moscow State Institute of International Relations.
In teaching work since September 2002, V. Voynikov teaches courses in the Bachelor's, Master's program and Post-Graduate Program "European Law", "EU and EAEU Law: Legislation and Case Law", "EU Internal Market Law", "Schengen Law" etc.
Repeatedly participated in scientific internships, and also delivered guest lectures in leading foreign universities: Catholic University of Leuven, University of Goettingen, University of Augsburg, University of Bialystok, Carleton University (Ottawa), Institute for Political Studies (Science-Po, Paris). Speaks English, German and French The main field of scientific interests is European law, the legal aspects of the European area of freedom, security and justice, and cooperation between Russia and the EU.
Author of 104 works in Russian and English on problems of European integration, EU Law and legal cooperation in criminal matters.

prof. dr hab.
Witold Vytautas Nekrošius


prof.
Valentyna Sloma

Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.17 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.